دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی – تیر ۱۴۰۲

چکیده

فهرست

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی در موفقیت یا شکست یک کسب و کار بر کسی پوشیده نیست. لذا، ضروری است این حوزه استراتژیک بطور مستمر، با بهره گیری از شاخص های معتبر، رصد و پایش گردد.

برآیند و نتیجه کلیه اقدامات و ویژگی های سازمان در حوزه های منابع انسانی، سبک مدیریت، فرهنگ سازمانی، شرایط محیط کار و … در متغیرهای کلیدی رضایت شغلی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی و شایستگی های مدیران متبلور می شود و اینها در کنار هم، بهره وری نیروی انسانی را شکل می بخشند. معمولا” سازمانهای پیشرو در راستای اهداف تعالی خود، اقدام به رصد و پایش این متغیرها می نمایند؛ اما یکی از خلاءهای موجود، “عدم سنجش و پایش این متغیرها در سطح ملی و در صنایع مختلف کشور” می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع، در دیده بان کسب و کار، تصمیم بر آن شد تا با بهره گیری از روش علمی و ابزاری استاندارد، نگرش های منابع انسانی در سطح ملی و سطح صنعت مورد بررسی قرار گیرد. این پیمایش در سالهای آتی نیز تکرار خواهد شد تا بر اساس نتایج حاصله بتوان، افت و خیز متغیرها در سالهای مختلف را رصد و پایش نمود.

بر اساس این گزارش، کسب و کارهای مختلف می توانند وضعیت فعلی خود را با میانگین صنعت  و سطح ملی مقایسه کرده و جهت پر کردن شکاف های احتمالی، برنامه ریزی نمایند.  این گزارش با همکاری دکتر مهدی صانعی و دکتر علی داوری تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید