دلایل ترک شغل استعدادها و استراتژی های کاهش خروج

چکیده

فهرست

یکی از چالش های اساسی شرکت ها و سازمان ها جذب سرمایه های انسانی مستعد و نیروی کار با عملکرد بالا آنها می باشد. بعد از استخدام موضوع نگهداشت و جلوگیری از ترک شغل یکی از اهداف کلیدی شرکت هاست. با این وجود در برخی  موارد کارکنان شغل خود را ترک می کنند. این مشکل زمانیکه کارکنان با عملکرد بالا و یا استعدادها از شرکت  می روند چالش برانگیزتر است. لذا یکی از مسائل  شرکت ها در حوزه منابع انسانی- به ویژه در شرایط بحران فعلی کشور- ماندگاری نیروهای کلیدی یا مستعد است

این گزارش با هدف شناسایی عوامل ترک شغل ارادی (و نه اجباری) استعدادها و نیروهای با عملکرد بالا انجام شده است و در ادامه استراتژی های کاهش خروج معرفی شده اند

دیدگاهتان را بنویسید