برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در صنعت ICTبا رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا(HPWS)

چکیده

فهرست

دیدگاهتان را بنویسید

دیده بانی منابع انسانی در سطح ملی

مدیریت منابع انسانی یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال، پرچالش ترین حوزه های فراروی مدیران و سازمان هاست. نقش بی بدیل سرمایه های انسانی