برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در صنعت ICTبا رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالا(HPWS)

چکیده

فهرست

دیدگاهتان را بنویسید