ارزیابی مدیریت استعداد در ۳۰ شرکت

چکیده

فهرست

مدیریت استعداد ابزارها و فرآیندهای مناسبی را در اختیار مدیران ارشد سازمان ها قرار می دهد تا فرصت آموزش و توسعه را برای کارکنان فراهم آورد. سرمایه گذاری در مدیریت استعداد به ایجاد مخزن استعدادها، چابکی نیروهای کاری،  بهره وری سازمانی و دستیابی به مزیت رقابتی آنها کمک می نماید

یکی از مدل های مطرح در زمینه مدیریت استعداد، مدل بلوغ مدیریت استعداد دیلویت است که می تواند به میزان زیادی پاسخگوی این نیاز سازمانهای ایرانی بشمار آید. در واقع  مدل استعداد دیلویت؛ به سازمانها اجازه می دهد تا وضعیت جاری تلاش های مدیریت استعدادها را در سازمان خود ارزیابی کرده، آنچه را که باید در عمل برای حرکت به وضعیت برتر انجام دهند شناسایی و برنامه هایی را برای دستیابی به آنها طراحی کنند

این مدل به عنوان یکی از برگزیده ترین مدل های منتخب مدیریت استعداد دردنیا شناخته شده است، که دارای چهار سطح بشرح زیر می باشد.

سطح۱) فعالیت های محدود مدیریت استعداد

سطح۲)رشد استعدادها   

سطح۳) مدیریت ارتباط با استعدادها

سطح۴) مدیریت استعداد جامع

منظور ارزیابی مدیریت استعداد در سازمان ها و شرکت های ایرانی برگرفته از سطوح مدل دیلویت،  پرسشنامه ای طراحی و تدوین شد و در بین شرکت های ۳۰ صنعت مختلف  توزیع شد. در ادامه این صنایع را بر اساس چهار سطح مدل دیلویت گروه ندی و مطالعات خود را به صورت گزارش نهایی ارائه نموده است

دیدگاهتان را بنویسید