پرسشنامه ریسک های فصلی کسب و کار-پاییز ۹۹

چکیده

فهرست

پرسشنامه ای با هدف تهیه گزارش ریسک ها و استراتژی های کسب و کار در پاییز سال ۹۹ طراحی شده است. در این پرسشنامه بیشتر ریسک ها تحت تاثیر شرایط فعلی جهان و کشور در حوزه های منابع انسانی، صنعت، جهانی و غیره انتخاب شده اند.
.از همکاری شما تشکر و قدردانی می شود.تقاضا می‌شود با پاسخ به سوالات به تهیه این گزارش کمک فرمائید.

https://www.digisurvey.net/answers?sid=0YZ6lcqV4yewLCozRSsnSQ%3D%3D

دیدگاهتان را بنویسید