دورکاری کارکنان: ریسک ها و استراتژی ها- گزارش تفصیلی

چکیده

فهرست

با شروع بحران کووید ۱۹ دورکاری به عنوان یک راهکار مناسب برای کنترل تبعات بیماری معرفی شده است. با اینحال موسسه مشاوره ای گارتنر(۲۰۲۰) پیش بینی کرده است که یکی از روندهای مهم در پسا کرونا توسعه فرهنگ دورکاری است.  

با اجرای دورکاری های متعدد در نیمه دوم سال جاری و نبود داده های تحقیقی گزارش نظرسنجی دورکاری در ایران، ۵۰ ریسک مرتبط و  16 استراتژی در ۸ حوزه در آذرماه منتشر شد.

در این تحقیق ابتدا ۲۰ سوال بر  اساس گزارش های بین المللی استخراج گردید. در ادامه برای هر یک ۲۰ سوال ۲ تا ۳ ریسک هم شناسایی شدند که در مجموع ۵۰ ریسک مرتبط با دورکاری در جدول زیر مشخص شده اند.

فایل پیوست ۳۲  صفحه می باشد و نتایج گزارش را در پنج بخش های زیر منتشر شده است

۱) ریسک های دورکاری

۲)نظرسنجی دورکاری در ایران

۳)استراتژی های دورکاری

۴)پرسشنامه و تحلیل های آماری ۵) نکات پایانی شامل منابع و معرفی نویسندگان گزارش

دیدگاهتان را بنویسید