پرسشنامه نگرش های شغلی و دورکاری کارکنان

چکیده

فهرست

پرسشنامه حاضر به منظور سنجش ” نگرش شغلی و دورکاری ” تدوین شده است تا گزارش بعدی دورکاری کارکنان آماده گردد.
از شما تقاضا می شود صادقانه به سئوالات پاسخ دهید، از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

https://www.digisurvey.net/answers?sid=W5vsloN4zfWaUhcnHOQ3HQ%3D%3D

دیدگاهتان را بنویسید