روز: خرداد ۱۱, ۱۳۹۴ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ارزیابی رضایت و تعهد

گزارش ارزیابی رضایت و تعهد کارکنان در صنعت خودرو و حمل نقل

یکی از مهم ترین مفاهیم مدیریتی و منابع انسانی، رضایت و تعهد کارکنان است که بر سایر
متغیرهای سازمانی اثر می گذارد. مطالعات متعدد نشان می دهد که رضایت و تعهد کارکنان بر
افزایش وفاداری مشتریان و در نهایت افزایش سودآوری تاثیر دارد.

ادامه مطلب »