درباره ما

دیده‌بان کسب و کار با هدف تحول کسب و کارها راه اندازی شده است. هدف ما کمک به تحول و تغییر کسب و کارها مبنتی بر استراتژی هایی است که با تجارب جهانی و داخلی همراستایی دارند. بر این اساس اطلاع رسانی دستاوردهای اجرایی و  علمی و تولید محتوا در قالب گزارش در حوزه‌ های استراتژی و راهبرد کسب و کار برای شرکت ها و استارتاپ ها یکی از اهداف اصلی ماست.

مدیر سایت دکتر علی داوری عضو هیات علمی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران است. که در حوزه های استراتژی و منابع انسانی فعالیت دارد.