دیده‌بان کسب و کار

با هدف تحول کسب و کارها راه اندازی شده است. هدف ما کمک به تحول و تغییر کسب و کارها مبنتی بر استراتژی هایی است که با تجارب جهانی و داخلی همراستایی دارند.

گزارش‌ها

گزارش‌ها

گزارش ارزیابی رضایت و تعهد کارکنان در صنعت خودرو و حمل نقل

یکی از مهم ترین مفاهیم مدیریتی و منابع انسانی، رضایت و تعهد کارکنان است که بر سایر
متغیرهای سازمانی اثر می گذارد. مطالعات متعدد نشان می دهد که رضایت و تعهد کارکنان بر
افزایش وفاداری مشتریان و در نهایت افزایش سودآوری تاثیر دارد.

ادامه مطلب »

اخبار