دیده‌بان کسب و کار

با هدف تحول کسب و کارها راه اندازی شده است. هدف ما کمک به تحول و تغییر کسب و کارها مبنتی بر استراتژی هایی است که با تجارب جهانی و داخلی همراستایی دارند.

گزارش‌ها

گزارش‌ها

گزارش سوم: پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا

گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری خبرگزاری جمهوری اسلامی با عنوان  “پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا” نوشته دکتر علی داوری با همکاری دکتر مهدی

ادامه مطلب »

اخبار